Naturreservatet Tallmon

Naturstig på Tallmon

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Området har ett begränsat och eftersatt nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand.

I området finns bland annat kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn sedan unionsupplösningen. En kraftledningsgata, småvägar och elljusbanan skapar ledningskorridorer med stort ljusinsläpp vilket är gynnsamt för ett rikt insektsliv av sandlevande och solälskande arter.

I anslutning till kraftledningsgatan förekommer Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril (Coenonympha hero) vilken är klassad som Missgynnad (NT) enligt artdatabankens röd lista.

I december 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda det kommunala Naturreservatet Tallmon. Syftet var att skapa ett tätortsnära reservat med höga naturvärden som är lättillgängligt, vandringsvänligt och kunskapshöjande, vilket i sin tur skall ligga till grund för att stimulera det rörliga friluftslivet och öka naturintresset i kommunen. En av de viktigaste bitarna var alltså att främja det tätortsnära friluftslivet och naturintresset bland annat genom att besökare skulle kunna ta del av reservatet genom lättvandrade leder.

Läs mer om naturreservatet Tallmon på "Utvecklandet av naturreservatet Tallmon"