Utveckling av naturreservatet Tallmon

Tallmon i Charlottenberg

Det kommunala naturreservatet Tallmon bildades 2010 och genom sökandet av projektpengar via LONA utvecklas området genom bland annat anläggande av nya och upprustning av befintliga stigar med tillhörande broar och spänger.

En raststuga, ”Tallmostugan”, för allmänheten blev färdig 2013. Rastplatser, bänkar, vägvisning samt informationsskyltar i området uppförs vilka innehåller historik och information av de olika naturvärden som finns i området.

Nere vid Biodammen har två ”Bävertorn” satts ut efter Vrångsälven för skådning av bäver och fågel. Vindskydd med grillplatser är gjorda i Tallmoområdet och skidspår anläggs vid snötillgång vintertid.

Tallmons område är flitigt använt av motionärer och skola. Genom att bevara och förvalta de stora naturvärden och fornminnen i kombination med anläggandet av vandringsvänliga och informativa leder-stigar så skapas stora möjligheter för att öka det tätortsnära friluftslivet för både kommuninnevånare och besöksnäringen vilket är ett grundläggande syftet med reservatet.

En inventering av sandinsekterna i Tallmon genomfördes år 2011 och resultatet samt en allmän information om gaddsteklar finns att läsa i rapporten "Sandlevande insekter i Tallmon".


Logga Lona

Projektet "Eda kommun pärlor" har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.