Skyddsvärda träd

Hålträd

Syfte

Projektets syfte är bl.a. att öka kunskapen om var gamla, grova och biologiskt värdefulla träd förekommer samt bedöma deras vitalitet och åtgärdsbehov. Målet är att gamla träd, grova träd, hålträd, trädalléer m.m. ska bevaras och att antalet skyddsvärda träd ska öka i Eda kommun i framtiden.

Mätning

Träden mäts i brösthöjd dvs ca 130 cm från marken samt där trädet först kommer ur marken.

Definition

Träd som har en omkrets om 220 cm (70 cm i diameter) eller mer i brösthöjd: Alla träd oavsett art.
Hålträd: Alla träd med en omkrets om 140 cm (40 cm i diameter) oavsett art.
Mycket gamla hålträd: Träd som inte är så grova som 40 cm i diameter. Alla räknas, oavsett art.
Alléer: Alla träd oavsett art och grovlek, där det finns fyra träd eller fler på en eller båda sidor om en väg.

Inventeringen av skyddsvärda träd i Eda kommun genomfördes under 2013-2014 av inventerare från skogsstyrelsen. 

Under projekttiden kommer även följande åtgärder utföras:

  • Fem exempelträd kommer väljas ut från inventeringen samt ytterligare fem som prioriteras för vårdåtgärder.
  • De skyddsvärda träden från inventeringen matas in i databasen tradportalen.se (se länk)
  • Faunadepåer kommer att iordningställas
  • Informationstavlor kommer utformas och sättas upp vid exempelträden och träddepåerna.

Länsstyrelsen i Värmland beviljade bidrag till detta LONA projekt år 2013. Projektet avslutades i december 2016. 

Logga Lona

LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.