Överklagande och rättsäkerhet

Det finns flera sätt att överklaga kommunala beslut beroende på vilken instans som har fattat beslutet och hur du berörs av det. Det är viktigt att skilja mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär, då dessa två har olika tillvägagångssätt och prövningsgrunder.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller brutit mot gällande regler för beslutsfattande. Ett sådant överklagande, även kallat kommunalbesvär, måste lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att protokollet med beslutet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Om ett överklagande bifalls, ogiltigförklaras hela beslutet och måste tas upp på nytt.

Överklagandet ska innehålla:

  • Vilken instans (kommunstyrelsen, nämnd eller kommunfullmäktige) som tagit beslutet
  • Datumet då beslutet togs och vilken paragraf det har i protokollet
  • Dina grunder för överklagandet, bifoga exempelvis protokoll eller brev som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dessa
  • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. När ett beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär fattas, är kommunen skyldig att bifoga en besvärshänvisning med information om hur du överklagar.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga (ange gärna diarienummer)
  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Eventuella kompletterande handlingar som stödjer din ståndpunkt
  • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift

Efter att du överklagat, prövas sakfrågan av Förvaltningsrätten som kan ändra kommunens beslut.

Överklagandet skickas till:
Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg

Övriga överklaganden

Om du anser att du eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteperson, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Detta är dock inte detsamma som att överklaga ett beslut. Du kan läsa mer på JO-anmälan - JO - Riksdagens Ombudsmän.