Kemikalier i hemmet

I hushållet används det en mängd olika kemikalier. Exempelvis diskmedel, hygienartiklar samt tvätt- och städ medel. I miljöbalkens (1998:808) allmänna hänsynsregler finns produktvalsprincipen, som innebär att man ska undvika att använda miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen om de kan ersättas med mindre farliga ämnen.

Välj miljövänligt

När du handlar förpackningar som innehåller kemikalier ska det enligt den nya CLP- förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) finnas märkning som talar om innehållets kemiska och fysikaliska egenskaper och hur de påverkar hälsan och miljön. Var särskilt uppmärksam som konsument när du använder e-handel och om du handlar från andra länder än EU/EES att produkten inte är hälsovådlig för dig eller för miljön. Detta eftersom kemikalier i länder utanför EU/EES kan vara tillåtna medan de inte är de i Sverige och övriga EU.
Det är alltid bra att titta efter miljömärkta produkter, exempelvis Svanen, EU-blomman eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval. På det viset bidrar du till att minska belastningen av kemikalier på miljön, samtidigt som du hjälper till att skydda människors hälsa. För mer information om märkningarna kan du besöka svanen och EU-blommans hemsida och Eller Naturskyddsföreningen och läsa om deras märkning Bra miljöval. För att läsa mer om kemikalier i vardagen besök kemikalieinspektionens hemsida samt vilka regler som gäller för dig som företagare, när du ska sälja eller ta hem kemiska produkter

Svanen 
Kemikalieinspektionen

Att använda miljövänligare kemikalier i hushållet är ett sätt för dig att hjälpa till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö, som av riksdagen definieras:

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Eda kommuns miljömålsarbete för miljömålen

Eda kommun arbetar aktivt med miljööverenskommelser som är i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Miljööverenskommelserna syftar till att stärka arbetet med att uppnå Sveriges miljömål samt bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Eda kommun bidrar i och med arbetet med miljööverenskommelserna till miljömålen ”giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, god bebyggd miljö, och begränsad klimatpåverkan.”