Bilda förening

Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta!

Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interrimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat följande förslag:

 • förslag till stadgar (regler) för föreningen.
  Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta.
  (Stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan man använda sig av respektive förbunds normalstadgar - men då får du säkerligen också all övrig hjälp från något distrikt eller annan förening i just den organisationen).
 • förslag till styrelse
 • förslag till verksamhetsplan
 • Stadgar

Stadgarna kan innehålla följande:

 • Föreningens namn
 • Syftet med föreningen. Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha.
 • Styrelsen
  Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av
  (i en liten förening kan det vara lagom med 5 ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med 2 - 3 (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med).
 • Medlemskap
 • Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter.
 • Möten
  Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet.

Följande saker ska tas upp på årsmötet:

 • Godkännande av föredragningslistan
 • Val av ordförande att leda årsmötet
 • Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver)
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande till styrelsen
 • Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen (Om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna, konstituera sig själv - annars kan årsmötet även välja t ex vice ordförande, sekreterare, kassör etc).
 • Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen
 • Val av två revisorer och ersättare för dessa
 • Val av valberedning
 • Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år
 • Firmatecknare. De personer som i föreningens namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar ( t ex postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får "teckna föreningens firma")
 • Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra "kupper" och kanske ogenomtänkta beslut.
 • Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt - många föreningar läggs idag ned efter ett tag, när eldsjälarna försvinner.