Våtmarksplan

Eda kommun har fått beviljat medel från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) för att ta fram en våtmarksplan.

Syftet är att ta fram underlag för Eda kommuns våtmarker, både tätortsnära och på landsbygden, som kan användas internt för ökad kunskap hos tjänstepersoner, beslutsfattare samt underlag för framtida restaureringsprojekt och bidragsansökningar. Projektet syftar även till att öka kunskapen om våtmarker till allmänheten och privata markägare.

Genom en kartläggning kan lämpliga platser sammanställas för att återskapa tidigare våtmarker och därmed också skapa bättre förutsättningar för de växter och djur som lever i dessa miljöer. En våtmarksplan ger kommunen möjlighet att planera för och genomföra framtida bidragsansökningar och restaureringsprojekt.

Genom kommunikationsinsatser med privata markägare kan dialog och intresse skapas för att genomföra åtgärder och medverka i framtida restaureringsprojekt. Projektet omfattar hela kommunens geografiska yta där de flesta våtmarksområdena är privatägda. Att informera om och skapa intresse och dialog samt visa på möjligheterna med våtmarksrestuareringar är därför en viktig del i projektet.

Varför kartlägga våtmarker?

Stora arealer våtmark i Sverige har dikats ut sedan början av 1800-talet. Eftersom våtmarker i sig är multifunktionella följer många nyttor av restaurering: förstärkt vattenhållande förmåga i landskapet, balansering av flöden i vattendrag, förbättrad livsmiljö för många hotade arter, naturlig vattenrening, ökade rekreationsvärden för befolkningen med mera.

Kommunen har idag begränsad kunskap om våtmarkernas värden och funktion. I Eda kommuns hållbarhetsstrategi finns målsättningar som stödjer arbetet med våtmarker. Fokusområden som ”Hållbar vattenförvaltning” och ”Långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk” kan främjas i arbete med restaurering av våtmarker då både vattenstatusen och biologisk mångfald kan stärkas. Det långsiktiga målet i kommunens hållbarhetsstrategi, som följer det nationellt satta målet om noll nettoutsläpp till år 2045, främjas också när våtmarker restaureras för sina egenskaper som kolsänka.

Målet är en våtmarksplan med åtgärdsförslag som kan användas av både kommunen och privata markägare, där syftet är det ska leda till att praktiska åtgärder genomförs för tex. klimatanpassning eller naturvård i våtmark.

Projektet pågår 2024-2026.

LONA-logotyp