Ställa frågor

Vid kommunfullmäktiges sammanträden finns det möjlighet förmedlemmar i kommunen att ställa frågor under punkten allmänhetens frågestund. Det ska vara frågor av allmänt intresse som rör kommunens ansvarsområde. För att få ett så bra svar som möjligt bör du lämna in din fråga senast en vecka i förväg till kommunen. Ordföranden avgör om fråga får ställas.

Så här går det till på sammanträdet

Frågor som ska ställas ska antingen ha skickats in till kommunen i förväg eller ska anmälas till kommunfullmäktiges presidium vid sammanträdets början. Frågan ska vara vara skriftlig eller muntlig och kunna besvaras utan större omgång. Du bör själv läsa upp frågan i samband med frågestunden, men du kan också välja att ordföranden läser upp frågan. Fullmäktiges ordförande har möjlighet att ta ordet från den som inte håller sig till ämnet i frågan.

Svar på fråga kan skjutas upp till nästa sammanträde

Om du ställer din fråga direkt vid frågestunden, kan ordföranden välja att du får svaret på nästa fullmäktige sammanträde om svaret kräver ett visst förarbete.

Har du en fråga angående kommunens verksamhet så kan du ställa den här. Det kan vara en fråga till kommunens politiker eller tjänstemän. Var tydlig och kortfattad så att frågan snabbt kan vidarebefordras till rätt person och du får ett snabbt, korrekt och personligt svar.

Viktigt

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som eventuellt diarieförs hos våra registratorer. Därmed kan andra personer begära att få läsa ditt brev och då kan även ditt namn och din avsändaradress avslöjas.

Vi följer pressens etiska regler och det innebär bland annat att vi inte svarar på frågor som är kränkande och/eller på ett kränkande sätt behandlar exempelvis personer, ras, religion, politisk ideologi eller sexuell läggning.