Vad räknas som inkomst

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
Arbetslösersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
Vård för barn med funktionsnedsättning(den skattepliktiga delen)
Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
Arvode vid familjehemsplacering/kontaktfamilj
Skattepliktig livränta
Inkomst beskattad i utlandet
Övriga inkomster

Om man är familjehem och inte har egna barn placerade i verksamhet, så ska endast arvodesdelen uppges som inkomst