Dödsfall och begravning

En vit ros som ligger på en sten

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

När en person avlidit tar du först ofta kontakt med en begravningsbyrå. Där får du hjälp och råd angående begravning.

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan upprättas av kommunen.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar vid dödsfall

I vissa fall kan kommunen efter en särskild prövning ansvara för att beställa begravning och förvalta dödsboet (begravningslagen och ärvdabalken).

Avgift enligt gällande taxa för att täcka kommunens kostnader i samband med tillfällig förvaltning och/eller åtgärder i enlighet med begravningslagen tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Begravningsombud

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska Kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Eda kommun.

Vad gör ett begravningsombud?

  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor lämna förslag till åtgätder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska Kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
  • Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten unde det närmast föregående kalenderåret.