Upphäva del av detaljplan för del av fastigheten Åmotfors 2:65

flygbild

upphävandets SYFTE

Syftet med upphävandet av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 m.fl. är att göra möjligt för kommunen att arrendera ut markområde till en exploatör som önskar etablera en solcellspark.

Planprocessen hanteras med ett förenklat planförfarande med anledning av att genomförandetiden för gällande detaljplan utgått och att upphävandet inte bedöms vara av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan samt är förenlig med kommunens översiktsplan.

POSITIVT PLANBESKED

Serviceutskottet beslutade 2021-03-11 § 27 om att ge positivt planbesked för upphävande av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 m.fl.

Status - Antagen

Upphävande av del av detaljplan för Åmotfors 2:65 m.fl. antogs av Kommunfullmäktige 2021-06-16 § 79. Antagandehandlingar och samrådsredogörelse finns tillgängliga hos kommunen.