Morast-Tallmon

Flygbild över planområdet

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en lokalgata och vägbro med separat gång- och cykelväg för trafik mellan Tallmon- och Morastområdet. Planen ska också säkerställa rätten att bygga samman handelshusen på Tallmon och Morast med nya handels- eller hotellokaler samt en väderskyddad passage över Vrångsälven.

Planärendet behandlas med ett utökat planförfarande.

Samråd

Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 22 januari 2018 till 23 februari 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Granskning

Granskningshandlingar har varit tillgängliga för granskning mellan 11 juli till 31 augusti 2018. Inkomna yttranden sammanställdes i ett granskningsutlåtande.

Status

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2018-12-19 § 144. Länsstyrelsen upphävde antagandebeslutet 2019-02-27 med slutsatsen att det saknas grund för upphävandet av strandskyddet utmed Vrångsälvens norra strand och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken därmed upphävts i strid med gällande bestämmelser.