Bildningsutskottet

Bildningsutskottet är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till verksamhetsområde bildning.

Bildningsutskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • förskoleverksamhet och skolbarnomsorgen
 • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • elevhälsa
 • fritidshem och fritidsverksamhet enligt LSS
 • svenska för invandrare (SFI)
 • uppdragsutbildningar
 • musikskola
 • familjecentralen Famnen
 • uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år
 • skolskjutsfrågor

Sammanträden

Utskottet sammanträder varje månad med undantaget juli månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.