Avfallsföreskrifter - utställning

illustration avfall

Eda kommun har för avsikt att uppdatera befintliga avfallsföreskrifter efter gällande lagstiftning, ny organisation samt för att möjliggöra för framtida insamling av matavfall.

Under 2020 har Miljöbalkens 15 kapitel gällande avfall ändrats och en ny avfallsförordning trätt i kraft. Eda kommuns avfallsföreskrifter har ändrats så att termer och uttryck stämmer överens med gällande lagstiftning.

Den 1 januari 2020 trädde en omorganisation i kraft i Eda kommun. En myndighetsnämnd och en ny förvaltning för myndighetsutövning (Miljö- och byggavdelningen) bildades. Avfallsföreskrifterna har ändrats utifrån den nya organisationen.

Enligt förslaget ändras namnet på avfallsföreskrifterna till ”Renhållningsföreskrifter”.

Föreskrifterna finns utställda för granskning från 28 augusti till den 25 september 2020 och återfinns som PDF längre ned på denna sida, samt finns också tillgängliga på kommunens medborgarkontor. Öppettider finns på kommunens hemsida.

Länsstyrelsen samt berörda myndigheter, fastighetsägare, boende och andra som har intresse av föreskrifterna bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på förslaget.

Teknik i Väst AB har fått i uppdrag att sammanställa synpunkter på förslaget till nya föreskrifter. Synpunkter skickas till:
Teknik i Väst AB, att. Sofi Hjelte, 12. Administration, 671 81 Arvika, eller via mail sofi.hjelte@arvika.se. Synpunkterna ska ha inkommit senast 2020-09-25.

Vid frågor, kontakta:
Sofi Hjelte, tel. 073- 030 96 95
Serviceutskottet, Eda kommun


Förslag till renhållningsföreskrifter - Eda kommun

2020-08-28

Kontakta oss

Sofi Hjelte
Utredare
sofi.hjelte@arvika.se
073- 030 96 95