Risk för elbortfall

Kvinna med mössa och jacka sitter i mörkt rum och ser på telefonen, ett ljus på bordet

Den här vintern är det risk för effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är större än tillgången. När detta inträffar finns det risk för att elen behöver stängas av i vissa områden under vissa timmar.

Vid effektbrist har Svenska kraftnät en nödåtgärd som kallas manuell förbrukningsfrånkoppling. Det innebär att det blir ett kontrollerat strömavbrott för ett begränsat antal när elledningar kopplas bort ett par timmar. Detta görs för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Nödåtgärden har hittills aldrig använts, även om det har varit nära några gånger.

När Svenska kraftnät tar beslut om manuell förbrukningsfrånkoppling ger de anvisade elnätsbolag i uppdrag att koppla bort en viss mängd effekt, i ett visst område, en viss tid. Elnätsbolagen förbereder sig för två scenarier. De kan få ett varsel om befarad effektbrist ca 12 timmar före frånkoppling, vilket såklart skulle underlätta för de som drabbas. Men det troligaste är akut effektbrist då frånkopplingen ska ske inom 15 minuter.

För de som blir utan el rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Det är egentligen precis som ett vanligt strömavbrott, men under ordnade former. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid.

Läs mer om effektbrist och frånkoppling på Svenska kraftnäts webbplats:

Kommunen förbereder sig

I Eda kommun fokuserar vi på att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten fungerar, till exempel vård, omsorg och vattenförsörjning. Vissa av våra verksamheter har reservkraft som aktiveras vid eventuellt elbortfall. Planer för hur vi ska klara både kortare och längre strömavbrott finns i alla verksamheter. Vi har upprättat rutiner och nya arbetssätt för att lösa ordinarie arbetsuppgifter när el inte finns att tillgå.

I största möjliga mån sker bortkoppling enligt styrelsplanering i syfte att minska konsekvenserna i samhället. Styrel är ett systematiskt sätt för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist. Detta innebär att kommunen har redovisat olika prioriterade objekt som om möjlig kan undantas från bortkoppling.

Minska elförbrukningen

Den allra viktigaste åtgärden för att effektbrist inte ska inträffa är att vi gemensamt anstränger oss för att minska vår elförbrukning. Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar Sveriges sårbarhet och bidrar också till lägre elpriser.

Det här gör kommunen

Kommunen arbetar ständigt för att hitta energieffektiviserande lösningar i våra fastigheter och verksamheter. Det kan handla om större och mer omfattande tekniska lösningar såväl som små enkla åtgärder.

Exempel på energibesparande åtgärder i Eda kommun:

  • Byte av hela energisystem i vissa fastigheter
  • Byte till moderna energieffektiva armaturer
  • Isolering vid behov
  • Byte av fönster vid behov
  • Användning av timersystem och sensorer
  • Lägre inomhustemperatur i vissa fastigheter
  • Nattsläckning av gatubelysning (på plats sedan flera år) 

Vi ser över fler möjliga energibesparande åtgärder, som byte av gatubelysning till led (25% är led idag) och solceller på taket på Kommunhuset.

Personal och boende är också uppmanade att hjälpa till att minska energiförbrukningen, till exempel genom att släcka och stänga.

Valfjället Skicenter och Gränshallen med bland annat ishall hålls öppna då kommunen vill undvika att prioritera bort folkhälsan. Efter två år med pandemi ser vi vikten av att speciellt våra yngre medborgare får möjlighet till uppskattade fritidsaktiviteter.

Din egen beredskap vid elbortfall

Ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak. Att kunna hantera kortare eller längre strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Du behöver alltså säkra din tillgång på mat, vatten, värme och information.

Läs mer om din hemberedskap på webbplatsen Krisinformation.se: Hemberedskap

2022-12-16