Så jobbar vi för att minska smittspridningen

Så jobbar vi för att minska smittspridningen

Coronavirus som förorsakar sjukdomen covid-19 kan drabba äldre människor och personer med olika grundsjukdomar hårt. Äldre människor har dessutom ofta en eller flera grundsjukdomar vilket gör dom extra sårbara. Verksamheten vård och stöd följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsverksamheten på Region Värmland för att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom från att bli smittade.

  • Vid minsta tecken på sjukdom som kan bero på coronavirus ska personalen stanna hemma från arbetet. Återgång till arbetet sker enligt särskilda regler från smittskydd Värmland.
  • Oavsett om det finns en pandemi eller inte, ska basala hygienrutiner följas. Det innebär noggrann handtvätt och handdesinfektion för att hålla händer och underarmar rena och fria från bl.a. viruspartiklar. Vid arbete som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska skyddsförkläde och handskar användas.
  • Klädregler innebär en arbetsdräkt som är kortärmad så att händer och underarmar kan hållas rena. Kläderna ska bytas varje dag, eller oftare om de blir nedsmutsade, och tvättas i minst 60 grader.
  • Andra regler för att förebygga smitta är förbud mot ringar, klockor mm på arbetstid, också det för att underlätta att hålla händer och underarmar rena. Långt hår ska vara uppsatt och man får inte använda nagellack eller ha konstgjorda naglar.
  • I samband med pandemin ska personalen använda visir som skyddsutrustning vid allt arbete nära brukaren, där nära innebär ett avstånd mindre än 2 meter. Vid insatser där ett avstånd på minst 2 meter kan hållas behöver inte skyddsutrustning användas.
  • När brukare uppvisar någon form av symtom som kan innebära smitta med covid-19 använder personalen godkända munskydd som tillägg till visiret.
  • Brukare som uppvisar symtom isoleras i sin lägenhet för att minimera risken för att övriga på boendet också smittas.
  • Provtagning sker för att utreda om symtom hos brukaren beror på covid-19 eller inte. Fram tills svaret kommit används anvisad skyddsutrustning och isolering pågår. Under den perioden minimeras antalet personal som vårdar den sjuke.
  • Om provtagning påvisar att en brukare på särskilt boende har covid-19 anses denne smittfri tidigast 14 dagar efter symtomdebut och efter minst 48 timmars symtomfrihet. Fram tills dess används skyddsutrustning och brukaren hålls isolerad.
  • Besöksförbud är infört enligt regeringsbeslut på särskilda boenden inom äldreomsorgen och i Eda gäller det även på gruppbostäder inom LSS för att minska risken för smittspridning.

2020-05-28