beslut och restriktioner med anledning av Coronaviruset

Illustration virus

Eda kommun följer noga lägesutvecklingen.Kommunen följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter samt Region Värmland. Ändras riktlinjerna så ändras kommunens agerande.

Planering sker nu för att kunna hantera olika händelseutvecklingar.Centrala ledningsgruppen möts dagligen för uppdatering av läget.

Information

Kommunens hemsida, intranät och Facebook uppdateras kontinuerligt med det som kommunen beslutar om. I övrigt hänvisar vi på hemsidan till officiell information från myndigheter och Region Värmland.

Information till föräldrar och barn

Den vanliga rekommendationen att stanna hemma om man är sjuk är extra viktig nu.
För de föräldrar/elever som vill ha mer information – se skolverket.se (där länkar finns till folkhälsomyndighetens info).

Extra viktigt att följa hygienråd från Folkhälsomyndigheten angående handhygien mm. Anslag med information om detta sätts upp på alla skolor/förskolor.
De vuxenstuderande eller föräldrar som är oroliga för att skicka sina barn till förskola/skola utifrån smittorisk – kontakta respektive rektor för att komma överens om en lösning i varje enskilt fall.

Besök på äldreboenden, korttidsboende och LSS -boende i Eda kommun

Eda kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän spridning av Covid-19 (coronavirus) som mycket hög.

På grund av denna risk avråder kommunen från besök på LSS-boenden om besökaren har tecken på luftvägsinfektion. Symtom på luftvägsinfektion är t.ex. feber, snuva, hosta och muskelvärk. Från och med 1 april råder besöksförbud på äldreboenden!

Efter utlandsresa

Medarbetare som arbetar med infektionskänsliga grupper inom vård och omsorg samt barnomsorg och som varit i riskområden såsom dessa definieras av Folkhälsomyndigheten avstängs till och med 14 dagar efter hemkomst i enlighet med rekommendationer från Region Värmland.

Restriktioner tjänsteresor

Tjänsteresor och externa utbildningar skall i möjligaste mån undvikas. Inför en eventuell resa skall samråd ske med närmsta chef.

Egna arrangemang

Följande skjuts på framtiden:
• Föreläsning arbetsmiljö med Ninni Länsberg den 13 mars
• Årskurs åtta besöker kommunen och kommunfullmäktige den 18 mars. (Kommunfullmäktige genomförs enligt kallelse 18 mars kl 13.00.)

2020-04-01